Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Trnava25.9.2018

SPRIEVODCA V CESTOVNOM RUCHU - AKREDITOVANÝ KURZ,

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Kurz poskytuje účastníkom poznatky o cestovnom ruchu v rozsahu potrebnom pre vykonávanie činnosti sprievodcu ...

VDA 6.5 - Audit produktu (ver. 2, 2008)

Sabinovská 8, 821 02, Bratislava

Účastníci kurzu sa oboznámia s požiadavkami VDA 6.5-auditu produktuKurz nie je licencovaný organizáciou VDAvysvetlenie ...

Nástroje na zabezpečenie kvality – QFD a DOE

Sabinovská 8, 821 02, Bratislava

Učastníci kurzu porozumejú nástrojom na zabezpečenie kvality DOE a QFD a budú ich vedieť využívať v svojej praxi.QFD – ...

Vedúci (externý) audítor SMBOZP podľa požiadaviek

Sabinovská 8, 821 02, Bratislava

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) na vykonávanie nezávislých externých auditov druhej (tj. ...

Technik kvality 21. storočia

Sabinovská 8, 821 02, Bratislava

Účastníci kurzu si precvičia všetky základné nástroje, techniky a postupy kvality. Hlavným cieľom je vedieť stanoviť ...

ANGLIČTINA, NEMČINA, FRANCÚZŠTINA, TALIANČINA, ŠPA

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Kurzy sú zamerané na rozvoj a upevňovanie komplexných jazykových zručností v ústnom i písomnom prejave s osobitným ...

ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM, 400 hod.

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Nadobudnúť elektrotechnické vedomosti a zručnosti. Po ukončení elektrotechnického minima môžu absolventi nastúpiť na ...

ŠKOLENIA ELEKTROTECHNIKOV - odborná príprava na §2

Námestie Jozefa Herdu 1, 91701, Trnava

Uchádzači získajú odbornú spôsobilosť príslušného stupňa v oblasti elektrotechniky (§21, §22, §23). Pri absolvovaní ...

OPATROVATEĽSKÝ KURZ VaV od 119 € so zľavou v mest

Hlavná 50, 080 01, Prešov

OPATROVATEĽSKÉ KURZY VaV – osvedčená kvalita potvrdená akreditáciou MPSVaR SR.Získajte aj Vy svoju kvalifikáciu ...

Špecifické požiadavky nemeckých OEMs

Sabinovská 8, 821 02, Bratislava

Cieľom je porovnanie a pochopenie týchto špecifických požiadaviek nad rámec základných požiadaviek normy IATF ...

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií, vedenie ...

ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM, 400 hod.

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Nadobudnúť elektrotechnické vedomosti a zručnosti. Po ukončení elektrotechnického minima môžu absolventi nastúpiť na ...

Podvojné účtovníctvo

Škultétyho 5, 83103, Bratislava

Čo vás na kurze čaká?Každý lektor si dáva záležať, aby teóriu preniesol do praxe. Na úvod sa zoznámite s legislatívou ...

ŠKOLENIE ELEKTROTECHNIKOV § 21, § 22, § 23

Kapitulská 28, 91701, Trnava

Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnikepodľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. (§ 21, § 22, § ...