ANEO, s.r.o. - odpadové hospodárstvo

Spoločnosť ANEO, s.r.o. poskytuje služby odpadového hospodárstva v 207 obciach a mestách a nakladá s viac ako 800 tonami odpadu ročne. Zabezpečujeme zber elektronického odpadu, nakladanie s nebezpečným odpadom.

ANEO, s.r.o. - odpadové hospodárstvo

ANEO - odpadové hospodárstvo, elektroodpad, Trnava

Spoločnosť ANEO, s.r.o. poskytuje služby odpadového hospodárstva v 207 obciach a mestách a nakladá s viac ako 800 tonami odpadu ročne. Zabezpečujeme zber elektronického odpadu, nakladanie s nebezpečným odpadom.

Adresa: sídlo: Špačinská cesta 26, 917 00 Trnava kancelária: J. Herdu 1, 917 01 Trnava
Telefón:033 / 5505 698, 0918 848 888
Kontaktná osoba:konateľ spoločnosti: RNDr. Peter Debnár
E-mail:aneo@aneo.sk

Spoločnosť ANEO, s.r.o. poskytuje služby odpadového hospodárstva v 207 obciach a mestách a nakladá s viac ako 800 tonami odpadu ročne. Poskytovanie služieb spoločnosťou ANEO, s.r.o. v oblasti odpadového hospodárstva je založené na individuálnom prístupe k požiadavkám zákazníka v súlade s platnými predpismi a zákonmi.
Snahou spoločnosti je zabezpečiť pre každého zákazníka kvalitné služby v oblasti poradenstva a realizácie činností odpadového hospodárstva, a tým vytvoriť pre klienta spoľahlivého partnera. Široké spektrum poskytovaných služieb ponúka možnosť realizácie a uplatnenia v individuálne požadovanej miere.

Poskytované služby

* zabezpečovanie zberu elektronického odpadu
* nakladanie s nebezpečným odpadom
* projektovanie a prevádzkovanie zberných dvorov
* environmentálne poradenstvo
* aktualizácie Programov odpadového hospodárstva a Všeobecných záväzných nariadení
* zámery v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie
v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.
* odborné posudky vo veciach odpadov na základe ustanovení
prílohy č. 6 vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z. z.
* žiadosti o vydanie povolenia podľa zákona NR SR č. 245/2003 Z. z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
* zastupovanie pred orgánmi štátnej správy v odpadovom hospodárstve

Zoznam elektrozariadení

* Veľké domáce spotrebiče
* Malé domáce spotrebiče
* Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
* Spotrebná elektronika
* Svetelné zdroje
* Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)
* Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
* Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
* Prístroje na monitorovanie a kontrolu
* Predajné automaty

Prečo odovzdávať elektroodpad ?

Zákon o odpadoch stanovil, že elektroodpad už nie je bežným komunálnym odpadom. Nesmie sa preto odhadzovať spolu s bežným odpadom a domácnosti už neplatia poplatky obciam za tento druh odpadu. Od augusta 2005 je zakázané vyhadzovať staré alebo nefunkčné elektrospotrebiče do komunálneho odpadu.

Existujú dva druhy elektroodpadov, a to podľa dátumu uvedenia elektrozariadení na trh:

* Pred 13.8.2005 - odpad z týchto elektrozariadení sa označuje ako historický odpad - za nakladanie s týmto odpadom sú zodpovední všetci výrobcovia elektrozariadení na trhu podľa ich trhového podielu kolektívnym spôsobom, pričom financovať sa môže prostredníctvom viditeľného recyklačného poplatku, ktorý zaplatí finálny spotrebiteľ pri nákupe nového výrobku.
* Po 13.8.2005 - odpad z týchto elektrozariadení sa označuje ako nový odpad (tieto elektrozariadenia sú už pri výrobe označené špeciálnym znakom). Za nový odpad je zodpovedný každý subjekt, ktorý tieto elektrozariadenia uviedol na trh, a to buď individuálne (musí však vytvárať garancie a rezervy na ich budúcu likvidáciu) alebo účasťou v primeranom kolektívnom systéme, ktorý túto garanciu nahradzuje.

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.